AAE23X502

UHF Flexible Whip Antenna (440-475 MHz)